همکاری با ما

کدملی (الزامی)

محل تولد

تاریخ تولد (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

زمینه فعالیت (الزامی)
فروشپذیرشلیزرپوستمشاورهکاشت

وضعیت تاهل
مجردمتاهل

مدرک تحصیلی

سابقه بیمه
داردندارد

آیا الان مشغول به کار هستید؟
بلهخیر

سوابق کاری شامل شغل،مدت سابقه، تاریخ شروع و پایان، آخرین حقوق مزایا، علت ترک شغلساعات و روزهای همکاری
تمام وقتپاره وقتهمکاری خارج از مرکز

دوره های آموزش دیده

توضیحات در صورت لزوم

فایل ضمیمه