تعرفه خدمات

لیزر نواحی بدن(خانم ها) تعرفه رزرو اینترنتی تعرفه رزرو حضوری
صورت
۱۰۷
۱۲۶
چانه
۳۰
۳۶
پشت لب
۲۶
۳۱
گونه
۳۵
۴۲
گردن
۴۰
۴۸
دست کامل
۲۵۰
۲۹۴
ساعد
۱۴۲
۱۶۸
بازو
۱۲۴
۱۴۶
زیربغل
۵۷
۶۷
شکم
۷۸
۹۲
سینه
۷۸
۹۲
خط ناف
۳۵
۴۲
خط سینه
۳۵
۴۲
دور سینه
۳۵
۴۲
کل کمر
۱۴۲
۱۶۸
گودی کمر
۸۸
۱۰۴
روی باسن
۱۴۲
۱۶۸
بیکینی
۱۴۳
۱۶۸
خط باسن
۲۲
۲۶
کل پا
۳۹۲
۴۶۲
ران
۲۴۳
۲۷۶
ساق پا
۱۸۵
۲۱۸
کشاله ران
۵۳
۶۲
داخل پا
۱۰۲
۱۲۰
روی دست
۳۵
۴۲
روی پا
۳۵
۴۲
بیکینی و زیربغل
۲۰۰
۲۳۵
چانه و پشت لب
۵۷
۶۷
ساق بیکینی زیربغل
۲۲۴
۲۶۴
کل بدن
۷۶۵
۹۰۰
کل بدن کاربردی
۵۱۰
۶۰۰